Your browser does not support JavaScript!
Uppgiftsskydd


I. Allmänna uppgifter och rättsliga grunder

Nedanstående förklaring innehåller information om vilka typer av personuppgifter vi i egenskap av personuppgiftsansvarigt organ samlar in på denna webbplats och i vilket syfte samt i vilken omfattning dessa uppgifter tillhandahålls tredje part.

1. Personuppgiftsansvarigt organ:

Time Travel Promotion LP.
TIME TRAVEL PROMOTION LP, 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK.
Kontakt
E-post: privacy@timetravelpromotion.com

2. Rättslig grund för behandlingen

För behandling av personuppgifter krävs en rättslig grund, vilket vi kommer att redogöra för nedan. Vid behandlingen av personuppgifter, för vilken vi inhämtar ett samtycke från den registrerade, utgör artikel 6.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan kallad GDPR) rättslig grund. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part, utgör artikel 6.1 b GDPR rättslig grund. Detta omfattar även behandling som är nödvändig innan ett sådant avtal ingås. Såvida behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag utgör artikel 6.1 c GDPR rättslig grund. Om behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än förstnämnda intresse, utgör artikel 6.1 f GDPR rättslig grund för behandlingen. Våra berättigade intressen utgörs av genomförande av vår affärsverksamhet samt analys, optimering och upprätthållande av säkerheten för våra nättjänster.

II. Logguppgifter, värdtjänster

I statistiken från servrarna lagras automatiskt sådana uppgifter som webbläsaren överför till oss inom ramen för våra berättigade intressen, nämligen analys och säkerhetsskäl (så kallade loggfiler).
Det är närmare bestämt frågan om följande uppgifter:
• språk och version från webbläsarens programvara
• det använda operativsystemet och dess gränssnitt
• hänvisande URL (den sida som besökts innan)
• den använda datorns värdnamn (IP-adress)
• datum och tidpunkt för serverförfrågningen
• tidsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
• det innehåll förfrågningen omfattar (konkret sida)
• den överförda uppgiftsmängden
• åtkomststatus/ HTTP-statuskod.
I regel kan vi inte hänföra dessa uppgifter till särskilda personer. Dessa uppgifter sammanförs inte med andra uppgiftskällor. Uppgifterna raderas dessutom efter en statistisk analys inom sju dagar. Uppgifter som måste bevaras i bevissyfte ska inte raderas förrän den aktuella händelsen slutligen har utretts.
Vi anlitar värdtjänster. Detta omfattar tillhandahållande av infrastruktur- och plattformstjänster, dataprestanda, lagringsplats och databastjänster, säkerhetstjänster samt tjänster för tekniskt underhåll för att upprätthålla våra nättjänster.
Härigenom behandlar vi, respektive vår värdtjänstleverantör, kontaktuppgifter samt uppgifter om bestånd, innehåll, avtal och användning samt meta- och kommunikationsdata från kunder, intressenter och besökare av våra nättjänster på grundval av våra berättigade intressen av ett effektivt och säkert tillhandahållande av dessa nättjänster.

III. Behandling inom ramen för avtal

De personuppgifter som tillhandahålls i avtalssyfte, t.ex. vid förfrågningar om våra tjänster, såsom namn, adress eller e-postadress, används endast internt för att besvara din förfrågan, behandla dina uppdrag eller ge dig tillgång till vissa avtalsuppgifter.

IV. Kontaktuppgifter

Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret lagrar vi dina uppgifter för att kunna besvara dina frågor. Uppgifterna lämnas i princip inte ut till tredje part, såvida en sådan överföring inte är motiverad på grundval av gällande bestämmelser om uppgiftsskydd eller vi har en sådan lagstadgad skyldighet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Vid en återkallelse raderas dina uppgifter direkt, såvida det inte föreligger några lagstadgade undantag för en fortsatt behandling. I annat fall raderas dina uppgifter när vi har behandlat din förfrågan eller syftet med behandlingen bortfaller och det inte föreligger några andra motstående undantag enligt lag. Du kan när som helst begära information vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.

V. Kakor

Vi använder kakor på denna sida. Kakor är små textfiler som lagras i din dator och genom vilka det organ som använder kakorna erhåller viss information. Syfte är att våra nättjänster ska kunna utformas på ett mer användarvänligt och effektivt sätt och/eller att underlätta din navigering på vår webbplats.
Du kan självklart även använda vår webbplats utan att godkänna kakor. Du kan även konfigurera dina webbläsarinställningar enligt egna önskemål och t.ex. helt neka kakor från tredje part eller alla kakor eller radera redan lagrade kakor. Observera att om du inte godkänner kakor är det möjligt att våra tjänster inte kommer att fungera felfritt.
Nedan under de enskilda funktionerna erhåller du information om genom vilken funktion på vår webbplats kakor placeras ut.

VI. Registrering

Vår webbplats erbjuder en möjlighet till registrering. De personuppgifter som ingetts i samband med registreringen överförs till den personuppgiftsansvarige för behandling. Vi lagrar uteslutande uppgifterna för internt bruk.
Vid registreringen lagras användarens IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen. Detta görs i syfte att förhindra ett missbruk av tjänsterna. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Undantag görs endast om det föreskrivs en lagstadgad skyldighet att lämna ut uppgifterna.
Registreringen av uppgifterna är nödvändig för tillhandahållandet av innehåll eller tjänster. Registrerade personer har när som helst möjlighet att låta radera eller ändra de lagrade uppgifterna. Den registrerade kan när som helst begära tillgång till de personuppgifter som finns lagrade om honom/henne.

VII. Utlämnande av uppgifter till tredje part

Vi lämnar ut uppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet och/eller vi har en sådan rättslig förpliktelse i det enskilda fallet och/eller vi är berättigade att göra det.
Genom anmälan och deltagande i vår kampanj samtycker du till att erhålla ytterligare information. Närmare uppgifter föreskrivs i den förklaring om samtycke som du har lämnat gentemot oss och våra partners och sponsorer som anges i förklaringen i samband med deltagandet i vår kampanj. Information om våra respektive partner och sponsorer hittar du här. På grundval av denna förklaring om samtycke erhåller du framöver särskilda specialerbjudanden för produkter och tjänster via e-post, post eller telefon från oss och/eller de partner och sponsorer som uttryckligen anges i förklaringen.
Vi vill särskilt påpeka att denna form av kommunikation innehåller marknadsföring och syftar till att överföra reklaminnehåll från våra partner och sponsorer.
Genom ditt samtycke används ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-post-adress för utskick av information till dig. Dessutom samtycker du till att vi lämnar ut dina innehållsuppgifter till våra partner, vilka regelbundet kommer att kontakta dig i enlighet med det samtycke som lämnats.
Inom ramen för våra berättigade intressen använder vi delvis externa tjänsteleverantörer för att analysera och optimera våra nättjänster samt den kommersiella driften av dem. Detta kräver alltid att dessa utomstående tjänsteleverantörer erhåller användarnas IP-adresser, eftersom de inte kan skicka innehåll till deras webbläsare utan IP-adresserna. IP-adresserna är således nödvändiga för att kunna presentera detta innehåll. Tredje parter som tillhandahåller sådana tjänster kan vidare använda så kallade Pixel Tags (osynlig grafik, även kallade ”Web Beacons”) för statistiska syften eller i marknadsföringssyfte. Genom dessa ”Pixel Tags” kan information, såsom besöksstatistiken på webbplatsens sidor utvärderas. Den pseudonymiserade informationen kan dessutom lagras i kakor på användarens apparat och bland annat innehålla teknisk information som liknar loggfilerna. Nedan hittar du en förteckning över våra tjänsteleverantörer.
Om dina uppgifter skulle användas för andra ändamål kommer vi att informera dig i förväg och endast använda uppgifterna om du lämnat uttryckligt samtycke på förhand.

1. Tjänsteleverantören Google

Inom ramen för vårt berättigade intresse att analysera och optimera våra nättjänster och deras kommersiella drift använder vi tjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (nedan kallad Google).
Google är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därigenom att EU:s dataskyddslagstiftning respekteras (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

a. Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics som tjänsteleverantör för webbanalys. Google Analytics använder så kallade kakor, nämligen textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som kakorna genererar om din användning av denna webbplats (inbegripet din IP-adress) överförs till en server från Google i USA och lagras där.
Vi hänvisar till att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()” och att Google därför kortar ner IP-adresser från någon av Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföringen för att utesluta att ett direkt hänförande till enskilda personer. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server från Google i USA och kortas ner där.
På uppdrag av leverantören använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för den som driver webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. I förekommande fall kommer Google även att lämna ut denna information till tredje part, såvida detta föreskrivs i lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer inte i något fall att föra samman dessa uppgifter med andra uppgifter från företaget. Du kan förhindra en installering av kakor genom en motsvarande inställning av din webbläsarprogramvara. Vi vill emellertid uppmärksamma dig på att du i sådana fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga funktioner från denna webbplats fullt ut. http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?hl=de samt särskilt för Google Analytics på https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de och på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt och i det syfte som beskrivits ovan.
Du kan när som helst med verkan för framtiden motsätta dig Googles behandling och lagring av uppgifter i samband med användning för den aktuella terminalutrustningen under denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Du kan även förhindra en insamling från Google Analytics genom att klicka på följande länk. Därigenom installeras en särskild kaka som förhindrar en framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats med denna terminalutrustning: avaktivering av Google Analytics
Observera: Om du raderar dina kakor medför detta även att kakan för avaktivering raderas och du måste installera den igen.

b. Google Maps
Denna webbplats innehar innehåll från Google Maps. Genom besök på webbplatsen erhåller utomstående leverantörer information om att du har besökt en särskild sida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som skickas automatiskt via din webbläsare, såsom din IP-adress, till Google Maps i USA och lagras där. Leverantören lagrar i förekommande fall dessa uppgifter som användarprofiler och använder dessa i marknadsföringssyfte och för marknadsundersökningar. Om du samtidigt är inloggad hos Google hänförs dessa uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att de ska hänföras till din profil måste du logga ut innan du trycker på knappen. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google, någon av företagets företrädare eller utomstående leverantörer, samlar in, behandlar och använder de uppgifter som samlas in automatiskt samt de uppgifter som du har ingett. Vi vill påpeka att vi i egenskap av webbplatsleverantör inte har någon kännedom om de överförda uppgifternas innehåll samt Googles användning av dem. Utförlig information om omfattningen och syftet med Google Maps insamling av uppgifter och behandling av dem finner du i leverantörens integritetspolicy på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Google Fonts
Vi integrerar typsnitten (”Google Fonts”) från leverantören Google. Integreringen av dessa webbtypsnitt sker genom kontakt med en server, i regel en server från Google i USA. Därigenom överförs information till servern om vilka av våra internetsidor du har besökt. Dessutom lagrar Google webbläsarens IP-adress från besökarens terminalutrustning. Integritetspolicyn och ytterligare information hittar du på https://www.google.com/policies/privacy/


VIII. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrade om dig. Enligt lag har du även rätt erhålla rättelse av felaktiga uppgifter samt rätt till blockering, portabilitet och radering av dina personuppgifter. Skicka ett e-postmeddelande till oss med rubriken ”dataskydd”.
Du kan även inge ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att en behandling av dina personuppgifter strider mot lagstiftningen.
Om du har lämnat ett samtycke, har du rätt att när som helst återkalla det. Detta påverkar inte lagenligheten från den behandling som har ägt rum på grundval av samtycket fram till återkallelsen.
Du kan när som helst motsätta dig en framtida behandling av dina personuppgifter i enlighet med de villkor som föreskrivs i lag. En sådan invändning kan särskilt göras mot en behandling för direktmarknadsföring.

IX. Lagringsperiod för personuppgifterna

Vi lagrar personuppgifter under den lagringsperiod som föreskrivs enligt lag, respektive så länge syftet med insamlingen kvarstår. När lagringsperioden har löpt ut raderas uppgifterna automatiskt såvida de inte är nödvändiga för att ingå avtal eller fullgöra ett avtal. Om användarnas uppgifter inte raderas, eftersom de är nödvändiga för andra ändamål som är tillåtna enligt lag, begränsas behandlingen av dem så mycket som möjligt. Uppgifterna spärras om möjligt och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. för uppgifter från användare som måste lagras av handels- eller skatterättsliga skäl.

X. Säkerhetsinformation

Vi gör vårt yttersta för att behandla dina personuppgifter på ett sådant sätt att bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen iakttas genom att vidta alla tekniska och organisatoriska möjligheter och således för att skydda dessa uppgifter. Vår webbplats, respektive kommunikationen via vår webbplats är krypterad genom HTTPS.